Vårdnadstvist och familjerätt i Stockholm

En vårdnadstvist är då två föräldrar efter en sepparation inte kan enas om vilken förälder som ska ha vårdnaden för ett eller flera gemensamma barn i en rättslig process.

Om de båda vårdnadshavarna har delad vårdnad för barnen eller om en av dem vill att en ändring sker i vårdnaden, måste rätten gå in och göra ett beslut om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros till mamman eller pappan.

Vid en bedömningen av om vårdnaden ska förbli gemensam eller om den ska skrivas över åt någon av föräldrarna fäster rätten vikt i hur föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor kring barnet. Rätten kan aldrig besluta om en gemensam vårdnad, om båda föräldrarna skulle motsätta sig det.

 

Vid en vårdnadstvist i Stockholm samt vid valet av vårdnadshavare tas barnets egna vilja till om barnet är över 13 år.
även om ett upprepat umgängessabotage i en vårdanstvist i Stockholm  från moderns sida demonstreras är chansen att hon får behålla vårdnaden av hänsyn till vad barnet själv vill.

 

Anmälan vid en vårdnadstvist i Stockholm.

Om två föräldrar som inte varit gifta gör en anmälan om gemensam vårdnad beprövas detta av Skatteverket. En skriftlig anmälan ska göras utav båda föräldrarna.

Denna anmälan vid en vårdnadstvist i Stockholm görs hos antingen Skatteverket eller Försäkringskassan.

Skatteverket kommer med sedan med ett beslut som går att överklagas. Detta görs hos den förvaltningsrätt där barnet är folkbokförd vid tidpunkten då beslutet ägt rum.

Det krävs alltid ett prövningstillstånd till kammarrätten vid överklagande. Läs mer om skatterätt eller behöver skatterådgivning vid någon skattebrott eller något liknande på denna sida https://skatterätt.nu

 

Vad är en då en vårdnadstvist?

Huvudregeln i en vårdnadstvist i Stockholm  är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. De ska även tillsammans besluta om frågor som barnets skolgång och andra juridiska beslut. I en del fall då föräldrarna inte kan enas kliver rätten in och tar hand om frågan. Frågor som påverkar är bland annat om en av förälderarna är en direkt olämplig vårdnadshavare samt hur parterna själva ställer sig till frågan och hur samarbetet kring barnet ser ut.

Ensam vårdnad i en vårdnadstvist kallas även för juridisk vårdnad.

 

Vad innebär då juridisk vårdnad i praktiken?

Innebörden av ensam vårdnad missförstås ofta och det är därför bättre att kalla detta för juridisk vårdnad. Detta innebär dock inte att man får frånta den andra föräldern i fråga rätten till att få träffa sitt barn.

Men som vårdnadshavare är man ansvarig för alla de juridiska beslut som tas som rör barnet och att barnet eller barnen har de behov som man är skyldig att tillgodose dem med. Som till exempel den trygghet, omvårdnad, skolgång och annan fostran ett barn ska ha.

Välkommen in till familjerättstockholm.se